Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

У вигляді .pdf

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

                                                                                                                             

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (надалі «Виконавець»), яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, в особі Директора Добрована І.Р., який діє на підставі Положення, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних осіб, що є суб’єктами розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до чинного законодавства України, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання відповідних Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку відповідно до законодавства України, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://http://www.smida.gov.ua, яка є офіційним джерелом інформування Абонентів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4.Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг. Акцепт здійснюється шляхом:

- отримання Виконавцем підписаного та засвідченого печаткою Абонента письмового Акцепту (заяви про приєднання), зразок якого генерується при реєстрації Абонента, або шляхом проставлення відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту під час реєстрації Абонента в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

1.5. Абонент  – суб’єкт розкриття, який здійснив Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

1.6. Виконавець – особа, уповноважена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом НКЦПФР) на розміщення отриманої від Абонентів інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та є редакцією офіційного друкованого видання Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

1.7. Сторони – Абонент та Виконавець.

1.8. Правила надання відповідних Послуг– умови надання Послуг, які обираються Абонентом в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Абонентом та Виконавцем, що виникають в процесі надання відповідних Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання відповідних Послуг.

1.9. Активація послуг – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато.

1.10. Деактивація послуг - момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було деактивовано (зупинено).

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Абонентом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил надання відповідних Послуг, що є Додатками до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання відповідних Послуг, Виконавець зобов’язується надати Абоненту оплачені ним Послуги, а Абонент зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання відповідних Послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання відповідних Послуг

є Акцепт Абонентом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в Правилах надання відповідних Послуг, які є Додатками до даного Договору.

2.5. Послуги надаються виключно після Активації Послуг в об’ємі оплачених Абонентом на умовах 100% передплати Послуг (вартість та об’єм послуг, які має право отримати Абонент, містяться в Правилах надання відповідних Послуг).

2.6. Абонент отримує право на отримання Послуг за умови перерахування грошових коштів за відповідні Послуги на поточний рахунок Виконавця, а також отримання Виконавцем документів, визначених в Правилах надання відповідних Послуг.

2.7. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

2.8. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Абонент має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Правил надання відповідних Послуг протягом всього строку їх надання.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.4. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

 

3.2. Абонент зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг надати Виконавцю документи, визначені у Правилах надання відповідних Послуг, та оплатити Послуги.

3.2.2. Забезпечити необхідний документообмін з Виконавцем.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідних Послуг.

 

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Абонента виконання умов цього Договору та Правил надання відповідних Послуг.

3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Абонентом Виконавцю для направлення організаційних листів Абоненту.

 

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Абоненту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання відповідних Послуг.

3.4.2. Надавати Абоненту Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Забезпечувати Абоненту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Абонентом.

3.4.5. Направляти у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в реєстраційних даних, інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за місяць до набрання ними чинності.

3.4.6. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Абонентів щодо покращення та якості надання Послуг.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1.  Порядок врегулювання спорів

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Абонент залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил надання відповідних Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

 

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, Абонент не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Абоненту сплачені останнім кошти.

4.2.2. Відповідальність Виконавця перед Абонентом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Абонентом.

 

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця, а зміни щодо оплати відповідних Послуг – рішенням Колегії, що є органом управління Виконавця. 4.3.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та направляються у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в реєстраційних даних.

4. 3.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через місяць з моменту їх публікації на Сайті Виконавця та направлення на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в реєстраційних даних.

4.3.5. Абоненти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця та направлення їх на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в реєстраційних даних.

4.3.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Абонентів.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати Активації Абонента та діє протягом строку, визначеного Правилами надання відповідних Послуг.

6.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання даного Договору за 30 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін за умови оплати Послуг Виконавця у порядку, передбаченому Правилами надання відповідних Послуг.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

6.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

6.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг  всі попередні Договори про надання послуг з інформаційно-технічної підтримки, укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

 

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

ЄДРПОУ 21676262,  р/р UA 093226690000026006300965790  в АТ «ОЩАДБАНК» по м. Києву та Київській обл., МФО 322669, ІПН 216762626594, платник податку на загальний підставах, Свідоцтво платника ПДВ № 200080516, Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206,

тел.:(044) 498-38-15/16,  (044) 287-56-70, факс: (044) 287-56-73,

e-mail:office@smida.gov.ua

 

 Редакція чинна від 12 грудня 2019  року

 Директор  І.Р. Доброван 

 

 

 

Додаток 1

До ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

(РІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Загальні умови

1.1. Правила надання послуг  інформаційно-технічної підтримки (надалі – іменується «Правила») – це умови надання Виконавцем послуг інформаційно-технічної підтримки (далі – Послуги), що відповідають положенням Договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір), текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою http://www.smida.gov.ua.

1.2. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.3. Правила регулюють відносини, що виникають між Абонентом та Виконавцем під час надання Послуг та визначають порядок, умови та строки надання Послуг.

1.4. Повним та беззастережним прийняттям Абонентом цих Правил вважається Акцепт умов Договору та цих Правил і фактична оплата Абонентом Послуг.

 

2. Визначення та терміни, що використовуються в Правилах

2.1. Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про ринок цінних паперів – інформаційний ресурс, у якому Виконавець розміщує Інформацію, отриману від Абонентів.

2.2. http//www.stockmarket.gov.ua – веб-сайт Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, на якому Виконавець розміщує інформацію, отриману від Абонента.

2.3. Особистий кабінет – веб-сторінка Абонента на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, що використовується Абонентом для направлення Інформації з метою розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.4. Інформація – інформація, що підлягає розміщенню у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів відповідно до вимог законодавства.

2.5. Абонент  – суб'єкт розкриття, який акцептував Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

2.6.Виконавець – особа, уповноважена НКЦПФР на розміщення отриманої від Абонентів Інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та є редакцією офіційного друкованого видання Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

2.7. Сторони – Абонент та Виконавець.

2.8. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.smida.gov.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

2.9. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу суб’єктів, укласти Договір на визначених умовах.

2.10. Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти даного Договору та цих Правил. Акцепт здійснюється шляхом:

- отримання Виконавцем підписаного та засвідченого печаткою Абонента письмового Акцепту (заяви про приєднання), зразок якого генерується при реєстрації Абонента;

- оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати Послуг.

2.11. Код доступу – унікальний код, що присвоюється Виконавцем Абоненту для доступу до Особистого кабінету на підставі чинного законодавства та цього Договору.

2.12. Ідентифікаційний бланк – документ, що містить інформацію про Абонента, генерується в Особистому кабінеті Абонента та є підставою для активації Послуг.

2.13. Активація послуг– момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато шляхом направлення на визначену адресу електронної пошти Абонента Коду доступу до Особистого кабінету.

2.14. Деактивація послуг - момент часу, коли надання послуг Виконавцем було деактивовано (зупинено). Для всіх Абонентів моментом деактивації послуг встановлено 24 год. 00 хв. (за київським часом) 31 грудня кожного року.

2.15. Положення щодо порядку взаємодії осіб– Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР 12.03.2013 №311.

2.16. Організаційні листи  – будь-які листи з боку Абонента до Виконавця, що не містять Інформацію та направляються на адресу електронної пошти, визначену Виконавцем, та будь-які листи з боку Виконавця Абоненту з метою інформування.

 

3. Послуги та спосіб їх надання

3.1. За цими Правилами Виконавець надає, а Абонент приймає послуги з інформаційно-технічної підтримки  (Послуги) з метою розміщення Інформації Абонента у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

3.2. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

 

4. Загальні умови надання Послуг

 

4.1. Реєстрація

Для отримання Послуг Абоненту необхідно пройти процедуру реєстрації шляхом внесення реєстраційних даних Ідентифікаційного бланку на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів http//www.stockmarket.gov.ua. Після завершення процедури реєстрації на адресу електронної пошти* Абонента, вказану в Ідентифікаційному бланку, направляються для ознайомлення та подальшого оформлення документи для Акцепту умов Договору та Правил – заява про приєднання, ідентифікаційний бланк, рахунок-фактура для оплати Послуг та Акт здачі-приймання наданих послуг.

 

4.2. Акцепт умов Договору та Правил

 Акцепт умов Договору та Правил здійснюється Абонентом шляхом:

- отримання Виконавцем підписаного та засвідченого печаткою Абонента письмового Акцепту (заяви про приєднання), зразок якого генерується при реєстрації Абонента;

- оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати Послуг.

 

4.3. Активація Послуг

Після Акцепту умов Договору та Правил Виконавець відповідно до Положення щодо порядку взаємодії осіб протягом 24 годин проводить активацію Послуг шляхом направлення на адресу електронної пошти* Абонента, вказану в Ідентифікаційному бланку, повідомлення про реєстрацію Абонента в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та присвоєний Код доступу до Особистого кабінету.

*Відповідно до Положення про взаємодію осіб адреса електронної пошти Абонента не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах.

 

4.4. Організаційні питання

4.4.1. Доступ Абонента до Послуг здійснюється через веб-сайт http://www.stockmarket.gov.ua. Вхід до Особистого кабінету Абонента здійснюється з використанням логіну, який становить код за ЄДРПОУ Абонента, та Коду доступу.

4.4.2. У разі зміни відомостей, зазначених у Ідентифікаційному бланку, Абонент самостійно змінює їх, використовуючи Особистий кабінет. Достовірність та повнота інформації, внесеної до реєстраційних даних,  забезпечуються Абонентом.

4.4.3. У разі необхідності, Код доступу до Особистого кабінету може бути змінено, за умови письмового звернення Абонента до Виконавця. Зразок письмового звернення міститься на веб-сайті http://www.stockmarket.gov.ua.

4.4.4. Порядок направлення Абонентом до Виконавця Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів визначено Положенням щодо порядку взаємодії.

4.4.5. У випадку закінчення оплаченого терміну надання Послуг відбувається деактивація Послуг - доступ до Особистого кабінету блокується до продовження терміну дії надання Послуг.

4.4.6. Термін надання Послуг Абоненту може бути продовжений за умови оплати Послуг на наступний термін, з дотриманням умов, визначених цими Правилами.

 

ІІ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

 

1. Абонент оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати на підставі автоматично сформованого рахунку Виконавця під час реєстрації Абонента на веб-сайті http//www.stockmarket.gov.ua або пролонгації Договору та Правил, використовуючи Особистий кабінет.

2. Оплата Послуг здійснюється Абонентом у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Абонента на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі VI.Реквізити цих Правил.

3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця http://www.smida.gov.ua/.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Абонент має право:

1.1. Користуватися Послугами протягом всього строку надання Послуг відповідно до умов Договору та цих Правил.

1.2. Цілодобово направляти Інформацію Виконавцю для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, використовуючи  Особистий кабінет Абонента. Для підтвердження отримання Інформації та її розміщення (нерозміщення) отримувати від Виконавця відповідні організаційні листи на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в Ідентифікаційному бланку.

1.3. Користуватись програмним забезпеченням для формування Інформації Абонента у форматі, визначеному законодавством України  для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Програмне забезпечення розміщується на офіційному Сайті Виконавця http://www.smida.gov.ua.

1.4. Отримувати консультації Виконавця з питань користування Особистим кабінетом Абонента та розміщення Інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

1.5. Змінити Код доступу до Особистого кабінету у разі його втрати за умови письмового звернення до Виконавця.

1.6. Направляти організаційні листи до Виконавця з метою підтвердження одержання Інформації та/або її розміщення (нерозміщення). 

1.7. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг.

1.8. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

 

2. Абонент зобов’язується:

2.1. Дотримуватись цих Правил.

2.2. В Ідентифікаційному бланку вказати достовірну інформацію про Абонента. Адреса електронної пошти Абонента не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах.

2.3. Направити примірник підписаного та засвідченого печаткою Акту здачі-приймання наданих послуг на поштову адресу Виконавця.

2.4. Вживати всіх необхідних заходів щодо нерозголошення Коду доступу з метою запобігання його використанню третіми особами.

2.5. У разі зміни відомостей, зазначених у Ідентифікаційному бланку, протягом 24 годин з моменту їх виникнення змінити реєстраційні дані, використовуючи Особистий кабінет.

2.6. У разі  необхідності зміни Коду доступу письмово повідомити про це Виконавця.

2.7. Не використовувати веб-сайт http//www.stockmarket.gov.ua та Особистий кабінет способом, що порушує національне чи міжнародне законодавство.

 

3. Виконавець має право:

3.1. Вимагати від Абонента виконання цих Правил.

3.2. Використовувати адресу електронної пошти, вказану Абонентом в Ідентифікаційному бланку для направлення організаційних та/або інформаційних листів/повідомлень Абоненту.

3.3. Отримати від Абонента примірник підписаного та завіреного печаткою Абонента Акту здачі-приймання наданих послуг. У разі ненадання Абонентом зазначеного Акту та відсутності обґрунтованої відмови від приймання Послуг, вважати Послуги такими, що надані у повному обсязі, а  Акт здачі-приймання наданих послуг в такому разі вважається підписаним з боку Абонента.

 

4. Виконавець  зобов’язується:

4.1. Надавати Абоненту Послуги згідно з умовами Договору та цих Правил.

4.2. Надсилати Код доступу до Особистого кабінету відповідно до пункту 4.3. та 4.4.3. частини 4 Розділу І цих Правил.

4.3. Надавати цілодобовий безперебійний доступ Абонента до веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua та Особистого кабінету. Розробляти та надавати інструкції щодо користування сервісами Особистого кабінету.

4.4. Цілодобово приймати Інформацію Абонента для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.5. Надавати програмне забезпечення для формування Інформації Абонента у форматі, визначеному законодавством України  для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.6. Здійснювати  інформаційно-консультаційну підтримку при зверненні Абонента у ході підготовки та направлення Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.7. Надавати офіційне підтвердження факту направлення Інформації Абонента для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та/або причин нерозміщення такої Інформації у разі надходження офіційних запитів.

4.8. Проводити технічні роботи з обслуговування веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua виключно у неробочий час. У випадку появи технічних збоїв у роботі веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua невідкладно вживати заходи щодо відновлення його роботи.

4.9. Не розголошувати інформацію Абонента, яка може стати відомою Виконавцю при наданні Послуг відповідно до цього Договору, третім особам.

4.10. Направити на поштову адресу Абонента, зазначену в Ідентифікаційному бланку, підписаний та засвідчений печаткою примірник письмового Акцепту (заяви про приєднання) та Акту здачі-приймання наданих послуг.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

2. Абонент самостійно відповідає за зміст, обсяг, достовірність та правомірність Інформації, яку він направляє із Особистого кабінету.

3. Виконавець не несе відповідальність перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання поза локальною мережею Виконавця, неприступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця.

4. Виконавець не несе відповідальності за технічний стан, сумісність і роботу будь-якого обладнання Абонента та/або програмного забезпечення, яке надане не Виконавцем.

 

V. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Строк надання Послуг обчислюється з дати Активації Послуг та до кінця  календарного року, протягом якого надавались Послуги.

2. О 24 год. 00 хв (за київським часом) 31 грудня Виконавцем проводиться автоматична деактивація Послуг, наслідком якої є блокування доступу до Особистого кабінету Абонента.

3. Активація Послуг на наступний термін відбувається в результаті пролонгації дії Договору та цих Правил.

 

VI. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

ЄДРПОУ 21676262,  р/р UA 093226690000026006300965790  в АТ «ОЩАДБАНК» по м. Києву та Київській обл., МФО 322669, ІПН 216762626594, платник податку на загальний підставах, Свідоцтво платника ПДВ № 200080516, Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206,

тел.:(044) 498-38-15/16,  (044) 287-56-70, факс: (044) 287-56-73,

e-mail:office@smida.gov.ua

 

 Редакція чинна від 12 грудня 2019  року

 Директор  І.Р. Доброван 

 

Додаток 2

До ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

АБОНЕНТА ДЛЯ РАЗОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Загальні умови

1.1. Правила надання послуг інформаційно-технічної підтримки Абонента для разового розміщення інформації (надалі – іменується «Правила») – це умови надання Виконавцем послуг інформаційно-технічної підтримки Абонента для разового розміщення інформації (далі – Послуги), що відповідають положенням Договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір), текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою http://www.smida.gov.ua.

1.2. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.3. Правила регулюють відносини, що виникають між Абонентом та Виконавцем під час надання Послуг та визначають порядок, умови та строки надання Послуг.

1.4. Повним та беззастережним прийняттям Абонентом цих Правил вважається Акцепт умов Договору та цих Правил і фактична оплата Абонентом Послуг.

 

2.Визначення та терміни, що використовуються в Правилах

2.1. Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про ринок цінних паперів – інформаційний ресурс, у якому Виконавець розміщує Інформацію, отриману від Абонентів.

2.2. http//www.stockmarket.gov.ua – веб-сайт Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, на якому Виконавець розміщує інформацію, отриману від Абонента.

2.3. Особистий кабінет – веб-сторінка Абонента на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, що використовується Абонентом для направлення Інформації з метою розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.4. Інформація – інформація, що підлягає разовому розміщенню у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів відповідно до вимог законодавства.

2.5. Абонент  – суб'єкт розкриття, який акцептував Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

2.6.Виконавець – особа, уповноважена НКЦПФР на розміщення отриманої від Абонентів Інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.7. Сторони – Абонент та Виконавець.

2.8. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.smida.gov.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

2.9. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу суб’єктів, укласти Договір на визначених умовах.

2.10. Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та цих Правил. Акцепт здійснюється шляхом:

- проставлення відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту під час реєстрації Абонента в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.11. Код доступу – унікальний код, що присвоюється Виконавцем Абоненту для доступу до Особистого кабінету на підставі чинного законодавства та цього Договору.

2.12. Активація послуг – момент часу, коли надання Послуг Виконавцем було розпочато шляхом направлення на визначену адресу електронної пошти Абонента платіжних документів для оплати Послуг за умовами цих Правил.

2.13. Дата розміщення– дата, якою датується повідомлення Абонента в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.14. Положення щодо порядку взаємодії осіб– Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР 12.03.2013 №311.

2.15. Організаційні листи  – будь-які листи з боку Абонента до Виконавця, що не містять Інформацію та направляються на адресу електронної пошти, визначену Виконавцем, та будь-які листи з боку Виконавця Абоненту з метою інформування.

 

3. Послуги та спосіб їх надання

3.1. За цими Правилами Виконавець надає, а Абонент приймає послуги з інформаційно-технічної підтримки з метою разового розміщення Інформації Абонента у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (Послуги).

3.2. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

 

4. Загальні умови надання Послуг

 

4.1. Реєстрація

Для отримання Послуг Абоненту необхідно пройти процедуру реєстрації шляхом внесення реєстраційних даних Ідентифікаційного бланку на веб-сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів http//www.stockmarket.gov.ua, а також акцептувати умови Публічної оферти та цих Правил. Після завершення процедури реєстрації на адресу електронної пошти Абонента, вказану в Ідентифікаційному бланку, направляються Код доступу та платіжні документи – рахунок-фактура для оплати Послуг та Акти здачі-приймання наданих послуг.

4.2. Акцепт умов Публічної оферти та Правил

 Акцепт умов Публічної оферти та Правил здійснюється Абонентом шляхом:

- проставлення відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту під час реєстрації Абонента.

4.3. Активація Послуг

Після Акцепту умов Договору та Правил Виконавець відповідно до Положення щодо порядку взаємодії осіб протягом 24 годин проводить активацію Послуг шляхом направлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану в Ідентифікаційному бланку, повідомлення про реєстрацію Абонента в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та присвоєний Код доступу до Особистого кабінету.

4.4. Організаційні питання

4.4.1. Доступ Абонента до Послуг здійснюється через веб-сайт http://www.stockmarket.gov.ua. Вхід до Особистого кабінету Абонента здійснюється з використанням логіну, який становить код за ЄДРПОУ Абонента (для юридичних осіб) або номеру облікової картки платника податків (ID-код для фізичних осіб) та Коду доступу.

4.4.2. У разі зміни відомостей, зазначених у Ідентифікаційному бланку, Абонент самостійно змінює їх, використовуючи Особистий кабінет. Достовірність та повнота інформації, внесеної до реєстраційних даних,  забезпечуються Абонентом.

4.4.3. У разі необхідності, Код доступу до Особистого кабінету може бути змінено, за умови звернення Абонента до Виконавця. Зразок письмового звернення міститься на веб-сайті http://www.stockmarket.gov.ua.

4.4.4. Порядок направлення Абонентом до Виконавця Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів визначено Положенням щодо порядку взаємодії.

4.4.5. Інформація Абонента розміщується на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за умови оплати Абонентом Послуг Виконавця під час кожного розміщення Інформації.

4.4.6. Іформація щодо підтверження оплати за Послуги Виконавця обов’язково має містити підтвердження банку щодо проведення платежу та може бути надіслана на електронну адресу Виконавця: office@smida.gov.ua. Після надходження оплати за Послуги(підтверження оплати за Послуги) Виконавець протягом робочого дня розміщує Інформацію Абонента на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.4.7. Термін надання Послуг Абоненту необмежений за умови оплати Послуг Виконавця.

 

ІІ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

 

1. Оплата Послуг відбувається на підставі автоматично сформованого рахунку Виконавця в результаті направлення Абонентом через Особистий кабінет Інформації для розміщення її Виконавцем у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів на веб-сайті http//www.stockmarket.gov.ua.

2. Оплата Послуг здійснюється Абонентом у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Абонента на поточний рахунок Виконавця, зазначений у розділі VI.Реквізити цих Правил.

3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця http://www.smida.gov.ua/.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Абонент має право:

1.1. Користуватися Послугами за умови їх оплати протягом всього строку надання Послуг відповідно до умов Публічної оферти та цих Правил.

1.2. Цілодобово направляти Інформацію Виконавцю для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, використовуючи  Особистий кабінет Абонента. Для підтвердження отримання Інформації, її розміщення (нерозміщення) та дати її розміщення отримувати від Виконавця відповідні організаційні листи на адресу електронної пошти Абонента, зазначену в Ідентифікаційному бланку.

1.3. Отримувати консультації Виконавця з питань користування Особистим кабінетом Абонента та направлення Інформації Виконавцю для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

1.4. Змінити Код доступу до Особистого кабінету у разі його втрати за умови звернення до Виконавця.

1.5. Направляти документи щодо підтвердження оплати Послуг на електронну поштову адресу Виконавця: office@smida.gov.ua.

1.6. Направляти організаційні листи до Виконавця з метою підтвердження одержання Інформації та/або її розміщення (нерозміщення). 

1.7. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг.

1.8. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

 

2. Абонент зобов’язується:

2.1. Дотримуватись цих Правил.

2.2. В Ідентифікаційному бланку вказати достовірну інформацію про Абонента.

2.3. Оплатити Послуги Виконавця після направлення через Особистий кабінетІнформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

2.4. Вживати всіх необхідних заходів щодо нерозголошення Коду доступу з метою запобігання його використанню третіми особами.

2.5. У разі зміни відомостей, зазначених у Ідентифікаційному бланку, протягом 24 годин з моменту їх виникнення змінити реєстраційні дані, використовуючи Особистий кабінет.

2.6. У разі  необхідності зміни Коду доступу письмово повідомити про це Виконавця.

2.7. Використовувати веб-сайт http//www.stockmarket.gov.ua та Особистий кабінет лише з метою виконання вимог, передбачених чинним в Україні законодавством.

 

3. Виконавець має право:

3.1. Вимагати від Абонента виконання цих Правил.

3.2. Використовувати адресу електронної пошти, вказану Абонентом в Ідентифікаційному бланку для направлення організаційних та/або інформаційних листів/повідомлень Абоненту.

3.3. Розміщувати Інформацію Абонента після отримання документів, що підтверджують оплату Послуг Виконавця.

3.4. Отримати від Абонента примірник підписаного Абонентом та завіреного печаткою (за наявності) Акту здачі-приймання наданих послуг. У разі ненадання Абонентом зазначеного Акту та відсутності обґрунтованої відмови від приймання Послуг, вважати Послуги такими, що надані у повному обсязі, а  Акт здачі-приймання наданих послуг в такому разі вважається підписаним з боку Абонента.

 

4. Виконавець  зобов’язується:

4.1. Надавати Абоненту Послуги згідно з умовами Договору та цих Правил.

4.2. Надсилати Код доступу до Особистого кабінету відповідно до пункту 4.3. та 4.4.3. частини 4 Розділу І цих Правил.

4.3. Надавати цілодобовий безперебійний доступ Абонента до веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua та Особистого кабінету. Розробляти та надавати інструкції щодо користування сервісами Особистого кабінету.

4.4. Цілодобово приймати Інформацію Абонента для подальшого розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.5. Супроводжувати Абонента у ході підготовки та направлення Інформації для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.6. Надавати офіційне підтвердження факту направлення Інформації Абонента для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та/або причин нерозміщення такої Інформації у разі надходження офіційних запитів.

4.7. Розмістити повідомлення, направлене Абонентом через Особистий кабінет, протягом робочого дня після отримання інформації, що підтверджує оплату Послуг Виконавця.

4.8. Проводити технічні роботи з обслуговування веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua виключно у неробочий час. У випадку появи технічних збоїв у роботі веб-сайту http//www.stockmarket.gov.ua невідкладно вживати заходи щодо відновлення його роботи.

4.9. Не розголошувати інформацію Абонента, яка може бути конфіденційною та стати відомою Виконавцю при наданні Послуг відповідно до цього Договору.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

2. Абонент самостійно відповідає за зміст, обсяг, достовірність та правомірність Інформації, яку він направляє із Особистого кабінету для розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

3. Виконавець не несе відповідальність перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання поза локальною мережею Виконавця, неприступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця.

4. Виконавець не несе відповідальності за технічний стан, сумісність і роботу будь-якого обладнання Абонента та/або програмного забезпечення, яке надане не Виконавцем.

 

V. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Строк надання Послуг обчислюється з дати Активації Послуг та є необмеженим за умови оплати Послуг Виконавця за умовами цих Правил.

 

 

VI. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

ЄДРПОУ 21676262,  р/р UA 093226690000026006300965790  в АТ «ОЩАДБАНК» по м. Києву та Київській обл., МФО 322669, ІПН 216762626594, платник податку на загальний підставах, Свідоцтво платника ПДВ № 200080516, Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206,

тел.:(044) 498-38-15/16,  (044) 287-56-70, факс: (044) 287-56-73,

e-mail:office@smida.gov.ua

 

 Редакція чинна від 12 грудня 2019  року

 Директор  І.Р. Доброван 

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.