Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Iльчишин Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "калуський завод комунального устаткування"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77351 Iвано-Франкiвська обл., Калуський р-н, село Вiстова Вул. Сiчових Стрiльцiв,1/В
4. Код за ЄДРПОУ 03327730
5. Міжміський код та телефон, факс (03472)63028 (03472)63028
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 98 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 26.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03327730.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 24.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування" Приватне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Зміст інформації:
Реєстрацiйний номер 95353857921 вiд 24.05.2017 року в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР).Мiнiстерство юстицiї України.
Рiшення про змiну типу товариства "Калуський завод комунального устаткування" з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування прийнято Загальними зборами акцiонерiв 24.04.2017 року.