Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Iльчишин Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77351 село Вiстова Калуського району Iвано-Франкiвської областi вул. Сiчових Стрiльцiв,1/В
4. Код за ЄДРПОУ 03327730
5. Міжміський код та телефон, факс 037263028 0347263028
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2017 набуто повноважень Голова Ревiзiйної комiсiї Ладаняк Вiкторiя Любомирiвна
0.0218
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Ревiзiйної комiсiї Стус Вiра Миколаївна
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Ревiзiйної комiсiї Дзундза Iванна Євгенiвна
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Адамюк Олег Михайлович
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Голова Наглядової ради Ладаняк Тарас Олексiйович
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Наглядової ради Смольська Олеся Василiвна
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Наглядової ради Мiзерак Галина Михайлiвна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Наглядової ради Джигола Ольга Казимирiвна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 набуто повноважень Член Наглядової ради Адамюк Олег Михайлович
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Ладаняк Вiкторiя Любомирiвна
0.0218
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Стус Вiра Миколаївна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Дзундза Iванна Євгенiвна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ладаняк Тарас Олексiйович
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Смольська Олеся Василiвна
0.0109
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiзерак Галина Михайлiвна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.
24.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Джигола Ольга Казимирiвнаiвна
0.0137
Зміст інформації:
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згода на розкриття пасортних даних вiд посадової особи не отримана.