Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правлiння       Медзин Владислав Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77351 село Вiстова Калуського району Iвано-Франкiвської област вулиця Сiчових Стрiльцiв, 1/В
4. Код за ЄДРПОУ 03327730
5. Міжміський код та телефон, факс 0347263028 0347263028
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 148 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 06.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03327730.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства


з/п
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 03.08.2018 Смольська Олеся Василiвна 2073004601 0.010869 82.0344164
Зміст інформації:
Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку України

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

Приватне акцiонерне товариство
«Калуський завод комунального устаткування»

вул. Сiчових Стрiльцiв, 1/В
с. Вiстова Калуського р-ну
Iвано-Франкiвської обл.,
77351


ПОВIДОМЛЕННЯ
про укладення договору купiвлi-продажу акцiй та набуття права власностi


Я, громадянка України, фiзична особа Смольська Олеся Василiвна ( iдентифiкацiйний номер платника податкiв 2073004601) вiдповiдно до вимог ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомляю про укладення мною 02.08 2018 року договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, за наслiдками якого 02.08.2018 року придбала контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства “Калуський завод комунального устаткування” (код за ЄДРПОУ 03327730), надалi -Емiтент, в кiлькостi 377 317 (Триста сiмдесят сiм тисяч триста сiмнадцять) штук , що становить 82,023295 вiдсотка статутного капiталу Емiтента.

Пiсля придбання мною пакету акцiй стала володiти у сукупностi 377 367 (Триста сiмдесят сiм тисяч триста шiстдесят сiм) шт.. акцiй Емiтента, що становить 82,0344164 вiдсотка статутного капiталу Емiтента.

Найвища цiна, за якою мною придбавались акцiї Емiтента протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття контрольного пакета акцiй включно з днем набуття, становить 0,10 (Нуль гривень 10 копiйок) грн. за 1 (одну) акцiю Емiтента.
03 серпня 2018 р. ___________________ Смольська Олеся Василiвна