Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правлiння       Медзин Владислав Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77351 село Вiстова Калуського району Iвано-Франкiвської областi вул. Сiчових Стрiльцiв, 1/В
4. Код за ЄДРПОУ 03327730
5. Міжміський код та телефон, факс 0347263028 0347263028
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 00 00
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03327730.smida.gov.ua в мережі Інтернет 31.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.07.2018 звільнено Голова правлiння Iльчишин Андрiй Миколайович 00 00
00
82.0233
Зміст інформації:
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх 5 рокiв – член Наглядової ради ПАТ "Калуський ЗКУ", голова правлвлiння ПрАТ "Калуський ЗКУ" . Звiльнено з посади голови правлiння 30.07.2018р. згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 30.07.2018р. № 30-07/18 за згодою сторiн.
30.07.2018 призначено голова правлiння Медзин Владислав Iгорович 00 00
00
0
Зміст інформації:
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх 5 рокiв – 2013-2015р.р. заступник начальника виробництва шпалер ТОВ "Синтра"; 2015-2017р.р. - начальник виробництва безпечного скла ТОВ "Глас Трьош Львiв"; 2017-2018р.р. - заступник директора ТОВ "Фасад Захiд"; липень 2018р. - заступник голови правлiння з виробництва ПрАТ "Калуський ЗКУ". Призначено на посаду голови правлiння з 31.07.2018р. згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 30.07.2018р. № 30-07/18 термiном на три роки до 31.07.2021 року включно.