Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Iльчишин Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 77351 С.Вiстова Калуського р-ну Iвано-Франкiвської обл. вул. Сiчових Стрiльцiв, будинок 1/В
4. Код за ЄДРПОУ 03327730
5. Міжміський код та телефон, факс (03472)63028 (03472)63028
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 67 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 06.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03327730.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.04.2018 припинено повноваження Член правлiння Бобяк Олег ОЛексiйович 00 00
00
0
Зміст інформації:
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями не володiє; протягом останнiх 5 рокiв – головний iнженер ПАТ «Калуський ЗКУ», член правлiння
04.04.2018 припинено повноваження Член Правлiння Пуш Марiя Йосипiвна 00 00
00
0
Зміст інформації:
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями не володiє; протягом останнiх 5 рокiв – начальник господарства складського ПАТ «Калуський ЗКУ», член правлiння.
04.04.2018 набуто повноважень Голова правлiння Iльчишин Андрiй Миколайович 00 00
00
82.023295
Зміст інформації:
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; володiє 377 317 акцiями, що складає 82,023 % статутного фонду; протягом останнiх 5 рокiв – член Наглядової ради, голова правлiння ПАТ «Калуський ЗКУ»
04.04.2018 набуто повноважень Член Правлiння Бобяк Олег Олексiйович 00 00
00
0
Зміст інформації:
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями не володiє; протягом останнiх 5 рокiв – головний iнженер ПАТ «Калуський ЗКУ», член правлiння
04.04.2018 набуто повноважень Член Правлiння Пуш Марiя Йосипiвна 00 00
00
0
Зміст інформації:
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями не володiє; протягом останнiх 5 рокiв – начальник господарства складського ПАТ «Калуський ЗКУ», член правлiння.
04.04.2018 припинено повноваження Голова правлiння Iльчишин Андрiй Миколайович 00 00
00
82.023295
Зміст інформації:
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашених судимомтей за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх 5 рокiв – член Наглядової ради, голова правлiння ПАТ «Калуський ЗКУ».