Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.04.2019
Дата публікації 27.02.2019 19:27:59
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Медзин Владислав Ігорович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери ПрАТ «Калуський ЗКУ»

 

код за ЄДРПОУ 03327730, місцезнаходження (юридична адреса): 77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В, далі Товариство, повідомляє:

1.  Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 04.04.2019 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36.

 

2.  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах  буде проводитись у день та за місцем проведення зборів: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36. Початок реєстрації –

8-00, закінчення реєстрації - 8-45.

 Для участі в  зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.                                                            

3.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних  зборах - 24 година  29  березня  2019 року.

 

4.  Проект порядку денного разом з проектами рішень  щодо  кожного з питань:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

      1.1. Обрати секретарем Загальних зборів _____________________________________________;

 1. Загальні збори провести без перерви.
 2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
 3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
 4. Встановити час для голосування картками – 30 хвилин;
 5. Обрати лічильну комісію у складі: _____________________________________________________;
 6. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.
 1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

Проект рішення:

2.1. Прийняти звіт Голови правління    Товариства    про    результати    фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2018 рік до відома.

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

Проект рішення:

      3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік

 1. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2018р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік

 1. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

6.1. У зв’язку із тим, що сума прибутку за підсумками роботи ПАТ «Калуський завод комунального устаткування»  у 2018 році, що припадає на одну акцію, складає 0,03 грн., розподіл прибутку   не затверджувати.

 1. Інші питання.

 

5.  Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства – Медзин Владислав Ігорович..

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.   Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів  товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.   

6.Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних  зборів: http://03327730.smida.gov.ua

Довідки за телефоном: (03472) 6-30-28.

 

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього  активів

8326,0

6071,6

Основні  засоби

4422,1

2130,8

Запаси

450,1

1527,8

Сумарна  дебіторська  заборгованість

80,9

81,4

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти

1,9

3,0

Нерозподілений  прибуток

(4676,9)

(4719,0)

Власний  капітал

(4561,9)

(4604,0)

Статутний  капітал

115,0

115,0

Поточні зобов’язання                                                                          

12887,9

10675,6

Чистий прибуток (збиток)                                                                  

13,7

0,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)                                           

460012

460012

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,03

0,0004

 

8. Відповідно  до  ч.4 ст.35 Закону  України «Про акціонерні  товариства», Товариство  повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Калуський ЗКУ», а  саме  27.02.2019 року, загальна кількість акцій товариства становить -460012 (чотириста шістдесят тисяч дванадцять ) штук простих іменних акцій, та кількість голосуючих акцій становить – 377367 (триста сімдесят сім тисяч триста шістдесят сім) штук простих іменних акцій.

 

 

Наглядова рада Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Медзин Владислав Ігорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2019
(дата)