Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Публічна безвідклична вимога
Дата здійснення дії: 11.09.2018
Дата публікації 12.09.2018 18:08:55
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Медзин Владислав Ігорович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Калуський завод комунального устаткування» (код ЄДРПОУ 03327730, місцезнаходження: 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н,
с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В) ( надалі - «Товариство») повідомляє про отримання 11.09.2018 р. від власника контрольного пакета акцій Смольської Олесі Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2073004601) Публічної безвідкличної вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій наступного тексту :

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України

вул. Московська 8 корп.30
м. Київ , 01010

Наглядова рада ПрАТ«Калуський
завод комунального устаткування»

вул. Січових Стрільців, 1/В
с. Вістова Калуського р-ну
Івано-Франківської обл.,
77351


Публічна безвідклична пропозиція (Оферта)
для всіх акціонерів – власників акцій Приватного акціонерного товариства
“Калуський завод комунального устаткування”, код за ЄДРПОУ 03327730
(надалі – ПрАТ «Калуський ЗКУ»)
про придбання належних їм акцій

1 Відомості про власника контрольного пакета акцій та його афілійованих осіб:
Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків контрольного пакета особи, яка придбала контрольний пакет акцій : Смольська Олеся Василівна (2073004601)
Місце проживання:Україна, 77301, Івано-Франківська обл., м. Калуш, м-н Шептицького, 4/65

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі: Пряме володіння - 377 367 штук простих іменних акцій, що становлять 82,0344164 % статутного капіталу ПрАТ «Калуський ЗКУ»

Контактні дані : Телефон: 0996748581

2 Відомості про акції, що придбаваються:
2.1. тип акцій: Прості іменні акції ПрАТ «Калуський ЗКУ»
2.2. ціна придбання акцій та порядок її визначення: Ціна придбання акцій: 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок), за одну просту іменну акцію.
Ринкова вартість однієї акції ПрАТ «Калуський ЗКУ», яка була визначена відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 02 серпня 2018 року (останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою договору за наслідками якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Калуський ЗКУ») склала 0,25 грн. (Протокол № 30-08/18 від 30.08.2018р.) за одну просту іменну акцію.

3 Порядок реалізації цієї Оферти:
3.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій: Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження Оферти.
Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.
3.2. Свою згоду на продаж акцій ПрАТ «Калуський ЗКУ» потрібно надіслати за адресою місцезнаходження Товариства : Україна, 77351, Івано-Франківська обл.., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців,1/В
Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій ПрАТ «Калуський ЗКУ» має містити наступні дані про акціонера:
- Прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;
- Повне найменування, код за ЄДРПОУ або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – для юридичних осіб;
- Місце проживання (місцезнаходження);
- Номер контактного телефону;
- Кількість акцій ПрАТ «Калуський ЗКУ», що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження);
- Банківські (платіжні) реквізити.
Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.
3.3. Порядок оплати акцій, що придбаваються:
Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та особою, яка придбала контрольний пакет акцій. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.
Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення, зазначеного в пп. 3.1 п.3 Оферти, строку:
- Особа ,яка придбала контрольний пакет акцій та/або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій, або у готівковій формі.
- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій права власності на його акції.
При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій особи, яка придбала контрольний пакет акцій та/або торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).
ВАЖЛИВО:
Для укладання договору купівлі-продажу акцій, акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен:
- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції ПрАТ «Калуський ЗКУ»;
- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;
- отримати виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції ПрАТ «Калуський ЗКУ»;
- особисто надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідну йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
У разі необхідності укладання договору купівлі-продажу акцій представником акціонера, повноваження такого представника повинні бути належним чином підтверджені.
Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп.3.1.п.3 цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цьому пункті строку, звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру.
Більш детальна інформація щодо укладання договору купівлі-продажу акцій та здійснення розрахунків буде надана акціонеру за його контактними даними.
4 Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:
Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

5 вересня 2018 р. ___________________ Смольська Олеся Василівна
підпис
Контактною особою, відповідальною за реалізацію цієї пропозиції (оферти), є член правління Товариства - Мізерак Галина Михайлівна. Телефон – (03472) 6 30 28.


Голова правління Медзин Владислав Ігорович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Медзин Владислав Ігорович