Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2017
Дата публікації 03.04.2017 10:11:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Ільчишин Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Калуський завод комунального устаткування», скликаних на 24 квітня 2017 року.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»

 

77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В

 

Шановні акціонери!

 

               ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»  (надалі ПАТ "Калуський завод комунального устаткування", або Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  24.04.2017 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36.

              (Повідомлення опубліковане в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» N 56 від 23.03.2017р.).

              Повідомляємо, що за пропозицією акціонера Товариства, рішенням Наглядової ради до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів  ПАТ «Калуський завод комунального устаткування», скликаних на 24 квітня  2017 року, внесено зміни шляхом включення додаткових питаннь:

10.Про зміну типу  Товариства.

11.Про зміну найменування Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

13.Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

та проекту рішеннь із додаткових питань питаннь.

             (Повідомлення опубліковане в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» N 63 від 03.04.2017р.)

 

              Проект порядку денного разом з проектами рішень  щодо  кожного з питань:

 

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

      1.1. Обрати секретарем Загальних зборів _____________________________________________;

 1. 2.Загальні збори провести без перерви.
 2. 3.Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
 3. 4.Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
 4. 5.Встановити час для голосування картками – 30 хвилин;
 5. 6.Обрати лічильну комісію у складі: _____________________________________________________;
 6. 7.Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.
 1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення:

2.1. Прийняти звіт Голови правління    Товариства    про    результати    фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2016 рік до відома.

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення:

      3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік

 1. Переобрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

4.1. Відкликати голову  та членів Наглядової Ради та обрати  нового голову  та  членів Наглядової ради у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» в наступному складі:

•     Головою Наглядової ради   -    _____________;

•     Членами Наглядової ради   -   ________________________________________________.

 1. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2016р.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

 1. Переобрання членів Ревізійної комісії

Проект рішення:

6.1. Відкликати голову та членів Ревізійної комісії  та обрати  нового голову  та  членів Ревізійної комісії  в наступному складі:

•     Головою Ревізійної комісії   -   __________________;

•     Членами Ревізійної комісії   -   __________________.

 1. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 1. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

8.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «Калуський завод комунального устаткування»   у 2016 році розподіл прибутку   не затверджувати.

 1. Інші питання.

Проект рішення:

       9.1. Уповноважити Голову правління здійснити всі необхідні дії з правом передоручення по внесенню до Єдиного державного  реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань нового виду діяльності Товариства за кодом КВЕД 25.11 «Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій».

 1. Про зміну типу  Товариства.

Проект рішення:

10.1. Змінити  тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 1. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

        11.1.У зв’язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Калуський завод комунального устаткування». 

Скорочене найменування:  українською мовою – ПрАТ «Калуський ЗКУ»  

      11.2. У зв’язку із зміною найменування Товариства уповноважити виконавчий орган  Товариства вчинити необхідні дії щодо внесення змін у правовстановлюючі документи  Товариства та заміни Свідоцтва про випуск  цінних паперів Товариства.

 1. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

     12.1.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

     12.2.Надати повноваження Голові правління   на підписання нової редакції Статуту Товариства.

     12.3. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів  і Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

     12.4. Уповноважити Голову правління  здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту в органах державної реєстрації з правом передоручення.

 1. Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

         Проект рішення:

        13.1. Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган  Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

               Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18.04.2017р.

 

              Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам

акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

             В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

             Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

            Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління – Ільчишин Андрій Миколайович.

 

            Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою

 http://03327730.smida.gov.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Звітний період 2016р.

Попередній період 2015р.

Усього активів

4334

3402

Основні засоби (первісна вартість)

5279

4889

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

492

1346

Сумарна дебіторська заборгованість

85

127

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

6

Нерозподілений прибуток

-4719

-4424

Власний капітал

-4542

-4309

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

8876

7711

Чистий прибуток (збитки)

-233

-1632

Середньорічна к-сть акцій

460012

460012

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

 

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

32

33

 

Тел. для довідок (03472)6-30-28

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ільчишин Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2017
(дата)