Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2017
Дата публікації 22.03.2017 17:18:46
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Ільчишин Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»

 

77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В

 

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  24.04.2017 р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36.

 Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18.04.2017р.

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. .

3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

4. Переобрання членів Наглядової Ради.

5. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2016р.

6.Переобрання членів Ревізійної комісії.

7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Інші питання.

Для  участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам – доручення на право участі у зборах та документ, що посвідчує особу.

Тел. для довідок (03472)6-30-28

Голова правління  Ільчишин А.М.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:// 03327730 smida.gov.ua

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2017р.

 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛУ №22

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Калуський завод комунального устаткування»

(далі - Товариство)

 

м .Калуш                                                                                           « 24 » квітня 2017 р.

Загальні збори проходять в офісному приміщенні товариства за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36.

Початок засідання Загальних зборів о 09:00. Реєстрація акціонерів відбувалась з 08:00 до 08:45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, наведено в Реєстрі акціонерів, що підготовлений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711).

 

Реєстрація учасників зборів проводилась з 08:00 до 08:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18.04.2017р.

Згідно з п. 5.4. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Калуський завод комунального устаткування» головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради.

Річні Загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради, на підставі Закону України “Про акціонерні товариства”, про що кожного акціонера повідомили особисто.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

 

Голосування по питаннях, що включені до порядку денного, відбуватиметься з використанням карток, із зазначенням кількості голосів (акцій) кожного акціонера  (їх представника), за принципом одна акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
 3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
 4. Переобрання членів Наглядової Ради.
 5. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2016р.
 6. Переобрання членів Ревізійної комісії.
 7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
 9. Інші питання.

ПО     ПЕРШОМУ     ПИТАННЮ     «ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ» СЛУХАЛИ: _______________________ який запропонував:

-   обрати секретарем Загальних зборів ______________________________________________;

 • Загальні збори провести без перерви;
 • встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;
 • голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань;
 • встановити час для голосування картками – 30 хвилин;

Також запропонував обрати лічильну комісію у такому складі: _________________________________________________________та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії. Після обговорення на голосування вирішено поставити питання:

1.  Обрати секретарем Загальних зборів _____________________________________________;

 1. Загальні збори провести без перерви.
 2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
 3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
 4. Встановити час для голосування картками – 30 хвилин;
 5. Обрати лічильну комісію у складі: _____________________________________________________;
 6. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»                ________ голосів,      що складає  ____ % від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів, що складає ____ % від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

 «УТРИМАВСЯ»      ________ голосів, що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

Постановили:

     Обрати секретарем Загальних зборів _____________________________________________;

 1. Загальні збори провести без перерви.
 2. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин.
 3. Голосування по питаннях порядку денного провести після обговорення всіх питань.
 4. Встановити час для голосування картками – 30 хвилин;
 5. Обрати лічильну комісію у складі: _____________________________________________________;
 6. Доручити лічильній комісії підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку денного, та складання протоколу лічильної комісії.

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ «Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р»

 СЛУХАЛИ:

Голову правління    зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік,  який  запропонував Загальним зборам схвалити роботу виконавчого органу Товариства

у 2016 році.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:    «Прийняти звіт

Голови правління    Товариства    про    результати    фінансово-господарської    діяльності

Товариства за 2016 рік до відома».

 

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               ________ голосів,     що складає _____ від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,          що складає ___ від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»       _______ голосів,        що складає ___від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

Постановили:

Прийняти звіт Голови правління    Товариства    про    результати    фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2016 рік до відома

ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ «Звіт Наглядової Ради  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.»

  СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства _______________________зі звітом про роботу Наглядової ради у 2016році. Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2016рік в редакції, що додається».

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               ________   голосів,      що складає_____% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,           що складає ____% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»        ______ голосів,         що складає _____від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ «Переобрання членів  Наглядової Ради» 

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів з пропозицією відкликати голову  та членів Наглядової Ради та обрати  нового голову  та  членів Наглядової ради у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» в наступному складі:

 • Головою Наглядової ради   -    _____________;
 • Членами Наглядової ради   -   ________________________________________________.

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               _________   голосів,      що складає __% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,           що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»        ______ голосів,         що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

Постановили:

Відкликати голову  та членів Наглядової Ради та обрати  нового голову  та  членів Наглядової ради у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» в наступному складі:

 • Головою Наглядової ради   -    _____________;
 • Членами Наглядової ради   -   ________________________________________________.

 

ПО   П’ЯТОМУ   ПИТАННЮ   «Звіт Ревізійної Комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»

 СЛУХАЛИ:

Члена  ревізійної комісії ____________________, яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії

стосовно   фінансової   звітності   Товариства   за   2016   рік   (звіт   та   висновки   додаються)   та

запропонувала Загальним зборам їх затвердити.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:   «Затвердити звіт

Ревізійної комісії за 2016 рік».

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               ________   голосів,      що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               _______голосів,         що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»       ________ голосів,      що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ «Переобрання членів  Ревізійної комісії»  СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів з пропозицією відкликати голову _______________  та членів Ревізійної комісії ________________________________________________________ та обрати  нового голову  та  членів Ревізійної комісії  в наступному складі:

 • Головою Ревізійної комісії   -   _________________;
 • Членами Ревізійної комісії   -   __________________________________.

Голосували картками для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               ________   голосів,      що складає ____% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,           що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»        _____ голосів,           що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Відкликати голову _________________________  та членів Ревізійної комісії _______________________________ та обрати  нового голову  та  членів Ревізійної комісії  в наступному складі:

 • Головою Ревізійної комісії   -   __________________;
 • Членами Ревізійної комісії   -   __________________.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.» СЛУХАЛИ:

_____________________, який доповів про основні показники фінансової звітності Товариства у 2016 році та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати.

Голосували бюлетенями для голосування. Результати голосування:

«ЗА»                _________   голосів,      що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,          що складає ____% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»      ________ голосів,       що складає____ % від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ «Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році» СЛУХАЛИ:

____________________________, який доповів, що у зв’язку з наявністю збитків за результатом діяльності Товариства розподіл прибутку є неможливим.     

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:  «У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «Калуський завод комунального устаткування»    у 2016 році розподіл прибутку   не затверджувати».                                                                                                                  

Голосували бюлетенями для голосування. Результати голосування:

«ЗА»               _________  голосів,     що складає ___% від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«ПРОТИ»               ______голосів,          що складає___ % від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»      ________ голосів,       що складає ___ % від кількості голосів акціонерів,

присутніх на загальних зборах Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ «Калуський завод комунального устаткування»    у 2016 році розподіл прибутку   не затверджувати.

 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ «Інші питання» 

 

 

Голова Загальних зборів                                                   ___________            _____________

Секретар Загальних зборів                                                ___________          ______________

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ільчишин Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2017
(дата)