Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.02.2014
Дата публікації 04.02.2014 10:36:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, буд. 1/В
Керівник* Ладаняк Олег Олексійович - Голова правління. Тел: 03472-6-30-28
E-mail* kzku@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 11.03.2014р. о 09:00 за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. С.Бандери, 36.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 08:00год. до 08:45год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.03.2014р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (77351, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С.Стрільців 1/В) у робочі дні з 08.00 до 16.00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Мізерак Г.М.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Цінні папери України» № 20 від 03.02.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ладаняк Олег Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.02.2014
(дата)