Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2012
Дата публікації 28.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова. вул.Січових Стрільців, 1/В
Керівник* Ладаняк Олег Олексійович - Голова Правління. Тел: 0347263028
E-mail* kzku@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування»,
77351,Івано-Франківська область, Калуський район,с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,що відбудуться 03.04.2012 р. об 14:30 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, актовий зал. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 13:30 до 14:15 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30.03.2012р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів-додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного зборів за місцезнаходженням товариства. Тел. Для довідок (03472)6-30-28
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ладаняк Олег Олексійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн..)
Найменування показника Період
Звітний попередній
Усього активів 3285 7722
Основні засоби (залишкова вартість) 1683 1822
Довгострокові інвестиції –
Запаси 1456 2181
Сумарна дебіторська заборгованість 98 3507
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-3911 -2951
Власний капітал -1908 -912
Статутний капітал 115 115
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5193 8634
Чистий прибуток (збиток) -960 -254
Середньорічна кількість акцій (шт.) 460012 460012
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 44
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Відомості державної комісії та фондового ринку» №39 від 27.02.2012р.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Ладаняк Олег Олексійович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладаняк Олег Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2012
(дата)