Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.03.2011
Дата публікації 17.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Юридична адреса* 77351, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Вістова. вул.Січових Стрільців, 1/В
Керівник* Ладаняк Олег Олексійович - Голова Правління. Тел: 0347263028
E-mail* kzku@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Калуський завод комунального устаткування» (надалі Товариство),код ЭДРПОУ 03327730,місцезнаходження якого Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 1 від 01.03.2011 р.) 26.04.2011 р. об 14:30 за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, актовий зал з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.


Акціонери (їх представники) реєструються для участі у загальних зборах за місцем їх проведення:
початок реєстрації - 26.04.2011 о 13:30;
закінчення реєстрації - 26.04.2011 о 14:15.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 21.04.2011 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у зборах необхідно
надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт тощо);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт
тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх
представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, приймальня голови правління до дати скликання (проведення) зборів в робочі дні: понеділок – середа з 9.00 по 17.00.; та в день проведення загальних зборів (Івано-Франківська область, Калуський район, с. Вістова, вул. С. Стрільців 1/В, актовий зал). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ладаняк Олег Олексійович.
Контактна особа –юрисконсульт Вірста Р.Я., тел. +30958881701
Довідки за телефоном: +30958881701
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ладаняк Олег Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2011
(дата)