Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Калуський ЗКУ" Дата 2005-04-15 00:00:00
за ЄДРПОУ 03327730
за КОАТУУ 2610100000
Територія Iвано-Франкiвська за КФВ
Орган державного управління ХК "Укркомунмаш" за СПОДУ 78
за ЗКГНГ 14541
Галузь виробництво металоконструкцiй за КВЕД 29.22.1
Вид економічної діяльності виробництво металоконструкцiй Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2004 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 115 8308.3 9.7 -1237.3 7195.7
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0
Виправлення помилок 030 0
Інші зміни 040 0
Скоригований залишок на початок року 050 115 0 0 8308.3 9.7 -1237.3 0 0 7195.7
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0
Уцінка основних засобів 070 -355 -355
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0
-- 120 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 -1041.4 -1041.4
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0
-- 170 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0
200 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0
Вилучення частки в капіталі 240 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0
Безкоштовно отримані активи 270 0
280 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -355 0 -1041.4 0 0 -1396.4
Залишок на кінець року 300 115 0 0 7953.3 9.7 -2278.7 0 0 5799.3

Примітки: д/в

Керівник: Лагодюк Василь Миколайович
Головний бухгалтер: Мiзерак Галина Михайлiвна