Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Скорочене найменуванняВАТ "Калуський ЗКУ"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ03327730
Код території за КОАТУУ2610100000
Територія (область)Iвано-Франкiвська
РайонКалуський
Поштовий індекс77301
Населений пунктм. Калуш
Вулиця, будинокГ.Мартинця,26
Міжміський код та телефон/03472/ 63028
Факс63278
E-mailвiдсутнiй
WWW-адресавiдсутнiй

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва437-П
Дата видачі1997-06-17 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоКалуський виконком мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.)115030

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомАКБ "Прикарпаття"
МФО банку336729
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/в
МФО банку0

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
14541виробництво металоконструкцiй
0д/в
0д/в

Код за КВЕДВид діяльності
29.22.1виробництво металоконструкцiй
0д/в
0д/в

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб3
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)60.57
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб429
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)39.43
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій0
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)0
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій0
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)57
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)1
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)56
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)227.4

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуОприлюднено на Web-сайтi ДКЦПФР
Передплатний індексд/в
Тираж0
Дата публікації звіту2004-05-30 00:00:00

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведенням.Калуш ВАТ "Калуський завод комунального устаткування"
Дата проведення2005-04-07 00:00:00
Кворум зборів (%)76.46
Питання порядку денного:1. Звiт правлiння про фiнансово- господарську дiяльнiсть товариства за 2004 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2004 рiк. 3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2005 рiк. 4. Звiт ревкомiсiї про роботу за звiтний перiод. 5. Звiт спостережної ради про роботу за звiтний перiод. 6. Довибори членiв Правлiння. 7. Рiзне.

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів