Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Калуський ЗКУ" Дата 15.04.2005
за ЄДРПОУ 03327730
за КОАТУУ 2610100000
Територія Iвано-Франкiвська за КФВ
Орган державного управління ХК "Укркомунмаш" за СПОДУ 78
за ЗКГНГ 14541
Галузь виробництво металоконструкцiй за КВЕД 29.22.1
Вид економічної діяльності виробництво металоконструкцiй Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2004 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 1041.4 0 366.1
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 128.1 X 122.9 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 100.8
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 913.3 142.4
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 782.7 397.7
витрат майбутніх періодів 090 3.4 12.8
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 402.5 601.8
доходів майбутніх періодів 110 39.8
Грошові кошти від операційної діяльності 120 529.7 34.7
Сплачені:          
відсотки 130 X X
податки на прибуток 140 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 529.7 34.7
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 529.7 34.7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 X X
майнових комплексів 200
Отримані:          
відсотки 210 X X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 1733.4 X 964.4 X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X 1210.6 X 992
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 522.8 27.6
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 522.8 27.6
Чистий рух коштів за звітний період 400 6.9 7.1
Залишок коштів на початок року 410 10.9 X 3.8 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 4 X 10.9 X

Примітки: д/в

Керівник: Лагодюк Василь Миколайович
Головний бухгалтер: Мiзерак Галина Михайлiвна