Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
ВАТ "Калуський завод комунального утаткування" створено на базi пiдприємства Калуський завод комунального устаткування, заснованого у 1963 роцi на базi артiлей мiсцевої промисловостi. У серпнi 1994 року державне пiдприємство "Калуський завод комунального устаткування" зареєстровано, згiдно рiшення Калуської мiської Ради народних депутатiв № 199 як ВАТ "Калуський завод комунального устаткування"
Інформація про організаційну структуру емітента
Органiзацiйнi структура - вiдкрите акцiонерне товариство. Дочiрних пiдприємств та фiлiй немає.
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису господарських операцiй, згiдно з дiючим планом рахункiв бухгалтерського облiку за журнально-ордерною формою з дотриманням вимог "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi" затвердженого Постановою КМУ. Фiнансова звiтнiсть приведена у вiдповiднiсть до положень про фiнансовi звiти.
Витяг з аудиторського висновку
На даний час аудиторська перевiрка не проводилася.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Предметом дiяльностi являється виготовлення вантажно-пiдiймальних механiзмiв: * талi шестерневi та червячнi, в/п 1 i 2 т як звичайного так i вибухобезпечного виконання; * крани-балки ручнi однобалочнi пiдвiснi та опорнi в/п 1; 2; 3,2 i 5 т.с, звичайного та вибухобезпечного виконання; *електричнi однобалочнi опорнi крани-балки в/п 1;2;3,2 i 5 т.с.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Значне оподаткування, брак обiгових коштiв, застарiле обладнання
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
д/в
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
д/в
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
д/в
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Прогнозується освоїти шлiфувальний верстат.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
д/в