Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Вiдсутнiсть ефективних ринкових реформ x Впровадження ефективних ринкових реформ
Фінансово-економічні Податковий тиск x Прийняття вiдповiдного податкового кодексу
Виробничо-технологічні Брак обiгових коштiв, застарiле обладнання x Замiна обладнання, пошук обiгових коштiв
Соціальні Низька заробiтна плата x Нарощування виробництва, освоєння нових видiв продукцiї
Екологічні д/в x д/в
Примітки: д/в