Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Калуський ЗКУ" Дата 15.04.2005
за ЄДРПОУ 03327730
за КОАТУУ 2610100000
Територія Iвано-Франкiвська за КФВ
Орган державного управління ХК "Укркомунмаш" за СПОДУ 78
за ЗКГНГ 14541
Галузь виробництво металоконструкцiй за КВЕД 29.22.1
Вид економічної діяльності виробництво металоконструкцiй Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1581.4 1031.5
Податок на додану вартість 015 ( 263.5 ) ( 171.9 )
Акцизний збір 020 (  ) (  )
025 (  ) (  )
Інші вирахування з доходу 030 (  ) (  )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1317.9 859.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1388.4 ) ( 986.9 )
Валовий:      
прибуток 050
збиток 055 ( 70.5 ) ( 127.3 )
Інші операційні доходи 060 510.8 185.6
Адміністративні витрати 070 ( 280.5 ) ( 297.7 )
Витрати на збут 080 (  ) (  )
Інші операційні витрати 090 ( 1201.2 ) ( 25.9 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100
збиток 105 ( 1041.4 ) ( 265.3 )
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 37
Фінансові витрати 140 (  ) (  )
Втрати від участі в капіталі 150 (  ) (  )
Інші витрати 160 (  ) ( 137.8 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170
збиток 175 ( 1041.4 ) ( 366.1 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190
збиток 195 ( 1041.4 ) ( 366.1 )
Надзвичайні:      
доходи 200
витрати 205 (  ) (  )
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:      
прибуток 220
збиток 225 ( 1041.4 ) ( 366.1 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 788.3 477.3
Витрати на оплату праці 240 232 220
Відрахування на соціальні заходи 250 88.9 85.7
Амортизація 260 128.1 122.9
Інші операційні витрати 270 130.2 48.5
Разом 280 1367.5 954.4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 460000 460000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -2.264 -0.796
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0

Примітки: д/в

Керівник: Лагодюк Василь Миколайович
Головний бухгалтер: Мiзерак Галина Михайлiвна