Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Калуський ЗКУ" Дата 15.04.2005
за ЄДРПОУ 03327730
за КОАТУУ 2610100000
Територія Iвано-Франкiвська за КФВ 20
Форма власності колективна за СПОДУ 78
Орган державного управління ХК "Укркомунмаш" за ЗКГНГ 14541
за КВЕД 29.22.1
Галузь виробництво металоконструкцiй Контрольна сума  
Вид економічної діяльності виробництво металоконструкцiй    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса м.Калуш, вул.Г.Мартинця 26  


БAЛAНС
на 2004-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 6113.4 5107.5
первісна вартість 031 9538.3 7974.6
знос 032 3424.9 2867.1
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070 75.1 75.1
Усього за розділом I 080 6188.5 5182.6
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 289.3 283.9
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 163.1 83
готова продукція 130 360.1 217
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 730.3 186.5
первісна вартість 161 730.3 186.5
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 13.9
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200 318.4 318.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 37.9 13.7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 10.9 4
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 1910 1120.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 8.8 5.4
Баланс 280 8107.3 6308.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 115 115
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 8308.3 7953.3
Резервний капітал 340 9.7 9.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1237.3 -2278.7
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом I 380 7195.7 5799.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 725.7 200.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 21 38.3
з бюджетом 550 55.2 42.5
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 69.8 202.3
з оплати праці 580 30.4 17.9
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 9.5 7.7
Усього за розділом IV 620 911.6 509.1
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 8107.3 6308.4

Примітки: д/в

Керівник: Лагодюк Василь Миколайович
Головний бухгалтер: Мiзерак Галина Михайлiвна