Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
код за ЄДРПОУ 03327730
2004 рік, на кінець року

Державна статистична звітність
Коди
форми документа за ДКУД організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ території за СПАТО галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ вищестоящої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ   контрольна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03327730 2610100000 14541 29.22.1 20 78 д/н д/н д/н

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація ХК "Укркомунмаш"
Організація ВАТ "Калуський ЗКУ"
Адреса м.Калуш, вул.Г.Мартинця 26
Форма власності колективна
Вид діяльності виробництво металоконструкцiй

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень-грудень 2004 року

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Наявність на початок року Випущено за звітний період Всього наявних на початок року та випущених за звітний період Розміщено на початок року
всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 1 2 3 4 5 6 7
Всього 010 1150 115115 7045 0
в тому числі:             
Акції 020 1150 115115 7045 0
з них:             
- прості 021 115 115115 7045
- привілейовані 022 00
Облігації 030 00 00 00 0
з них:             
- республіканських позик 031 00
- підприємств 032 00
Казначейські зобов'язання 040 00
Ощадні сертифікати (депозитні) 050 00
Векселі 060 00
Інші цінні папери 070 00
Довідково: Статутний фонд             
на початок року 080 115X XX XX X
на кінець звітного періоду 090 115X XX XX X


продовження таблиці
  Код рядка Вперше розміщено у звітному періоді Розміщено в цілому
всього в тому числі всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього 010 00 00 11570 450
в тому числі:              
Акції 020 00 00 11570 450
з них:              
- прості 021 0 11570 450
- привілейовані 022 0 00 00
Облігації 030 00 00 00 00
з них:              
- республіканських позик 031 0 00 00
- підприємств 032 0 00 00
Казначейські зобов'язання 040 0 00 00
Ощадні сертифікати (депозитні) 050 0 00 00
Векселі 060 0 00 00
Інші цінні папери 070 0 00 00


Розділ ІІ. Обіг цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Розміщено на початок року
Всього наявних на початок року та випущених за звітний період розміщено в цілому викуплено за звітний період повторно продано за звітний період погашено за звітний період залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки
A Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього 100 115115 00 00 00 0
в тому числі:                
Акції 110 115115 00 00 00 0
з них:                
- прості 111 115115 0
- привілейовані 112 00 0
Облігації 120 00 00 00 00 0
з них:                
- республіканських позик 121 00 0
- підприємств 122 00 0
Казначейські зобов'язання 130 00 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 140 00 0
Векселі 150 00 X
Інші цінні папери 160 00 0


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери інших емітентів
залишок на початок року придбано за звітн. період продано за звітний період залишок на кінець звітного періоду дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
A Б 10 11 12 13 14 15
Всього 100 00 00 00
в тому числі:           
Акції 110 00 00 00
з них:           
- прості 111 0
- привілейовані 112 0
Облігації 120 00 00 00
з них:           
- республіканських позик 121 0
- підприємств 122 0
Казначейські зобов'язання 130 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 140 0
Векселі 150 0
Інші цінні папери 160 0


Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок року придбано нерезидентами за звітний період викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді
A Б 1 2 3 4 5
Всього 170 00 00 0
в тому числі:          
Акції 180 0
Облігації 190 0
Казначейські зобов'язання 200 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 210 0
Векселі 220 0
Інші цінні папери 230 0
  240 0


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у резидента на початок року придбано резидентом за звітний період продано резидентом за звітний період залишок у резидента на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
A Б 6 7 8 9 10
Всього 170 00 00 0
в тому числі:          
Акції 180 0
Облігації 190 0
Казначейські зобов'язання 200 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 210 0
Векселі 220 0
Інші цінні папери 230 0
  240 0


Примітки: д/в

Дата: 2005-04-15 00:00:00
Виконавець: Мiзерак Галина Михайлiвна
   
Керівник: Лагодюк Василь Миколайович
Головний бухгалтер: Мiзерак Галина Михайлiвна