Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 1120120000000042
Дата державної реєстрації 03.06.1997
Місцезнаходження 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш Г.Мартинця, 26
Статутний капітал (грн.) 115030
Чисельність працівників (чол.) 58
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД д/н Виробництво (без ремонту) пiдiймального i такелажного устаткування д/н д/н д/н д/н
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 30
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента 1. Загальнi збори акцiонерiв 2. Спостережна рада 3. Правлiння 4. Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента Голова Правлiння - Лагодюк Василь Миколайович; Член правлiння - Мендик Iван Тарасович; Член Правлiння - Мiзерак Галина Михайлiвна; Член Правлiння - Хомякiвський Михайло Васильович; Голова Спостережної Ради - Коломийченко Вiктор Володимирович; Член Спостережної Ради - Цахнiв Володимир Петрович; Секретар Спостережної Ради - Мендик Анелiя Степанiвна; Голова Ревiзiйної комiсiї - Стус Вiра Миколаївна, Головний бухгалтер - Джигола Ольга Казимирiвна.
Засновники емітента Фонд державного майна України
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент не приймав участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.