Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 356688
Дата державної реєстрації 03.06.1997
Місцезнаходження 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш вул.Гната Мартинця, 26
Статутний капітал (грн.) 115030
Чисельність працівників (чол.) 58
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 29.22.1 ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) ПIДIЙМАЛЬНОГО I ТАКЕЛАЖНОГО УСТАТКУВАННЯ д/н д/н д/н д/н
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 30
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента 1. Загальнi збори акцiонерiв 2. Спостережна рада 3. Правлiння 4. Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента Голова Правлiння Iльчишин Андрiй Миколайович; Члени Правлiння Пуш Марiя Йосипiвна, Бiлоус Олена Юрiївна, Хомякiвський Михайло Васильович, Лагодюк Василь Миколайович; Голова Наглядової Ради Ладаняк Тарас Олексiйович; Члени Наглядової Ради Ладаняк Олег Олексiйович, Гарафонов Iван Iванович, Голова Ревiзiйної комiсiї Захаркiна Ольга Олександрiвна, Головний бухгалтер Пилипович Галина Юрiївна.
Засновники емітента Фонд державного майна України
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент не приймав участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.