Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Лагодюк В.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2007
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2007 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03327730
Місцезнаходження емітента
77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш Г.Мартинця, 26
Міжміський код, телефон та факс емітента
0347263278 0347263278
Електронна поштова адреса емітента
kzku@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)