Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Iльчишин Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2008
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2008 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування"
Організаційно-правова форма емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03327730
Місцезнаходження емітента
77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш вул.Гната Мартинця, 26
Міжміський код, телефон та факс емітента
8(03472)63028 8(03472)63278
Електронна поштова адреса емітента
kzku@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)