Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Коди
Дата
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування" за ЄДРПОУ 03327730
Територія 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш Г.Мартинця, 26 за КОАТУУ
Організаційно-правов форма господарювання КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 20
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Виробництво підіймально-транспортного устатковання за КВЕД 29.22.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш Г.Мартинця, 26


Баланс на 31.03.2007

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1757.5 1729.4
- первісна вартість 031 4058.9 4057.9
- знос 032 ( 2301.4 ) ( 2328.5 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 8 8
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 1765.5 1737.4
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 204.9 187.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 29.2 8.7
Готова продукція 130 234.2 283.9
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 58.3 47.7
- первісна вартість 161 58.3 41.7
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 10.6 8.4
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 9.7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3.3 0.9
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 68.8 68.8
Усього за розділом II 260 613.3 609.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 8.9 2.3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 2387.7 2349.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 115 115
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 7953.8 7953.8
Резервний капітал 340 9.7 9.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5903.9 -5976.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 2174.6 2102
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 77 74.2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 82.2 108.4
- з бюджетом 550 19.9 24.1
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 5.4 12.1
- з оплати праці 580 25.2 25.3
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 3.4 3.5
Усього за розділом IV 620 213.1 247.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2387.7 2349.6


Примітки
Керівник ╦руюф■ъ ┬.╠.
Головний бухгалтер ─цшуюыр ╬.╩.Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2007 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 392.9 884.2
Податок на додану вартість 015 ( 65.5 ) ( 147.4 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 327.4 736.8
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 319.1 ) ( 736.8 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 8.3 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 14.8 )
Інші операційні доходи 060 13.9 561.8
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 71.5 ) ( 71 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 23.3 ) ( 2680.2 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 72.6 ) ( 2204.2 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 72.6 ) ( 2204.2 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 72.6 ) ( 2204.2 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 72.6 ) ( 2204.2 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 236.9 357.4
Витрати на оплату праці 240 92.2 124.1
Відрахування на соціальні заходи 250 33.4 57.2
Амортизація 260 27.7 31.2
Інші операційни витрати 270 52.4 50.9
Разом 280 442.6 620.8


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 460012 460012
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.158 -4.792
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.158 -4.792
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки
Керівник ╦руюф■ъ ┬.╠.
Головний бухгалтер ─цшуюыр ╬.╩.