Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Квартальна фінансова звітність емітента

Коди
Дата 01.04.2008
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Калуський завод комунального устаткування" за ЄДРПОУ 03327730
Територія 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш вул.Гната Мартинця, 26 за КОАТУУ 2610400000
Організаційно-правов форма господарювання КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 20
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Виробництво підіймально-транспортного устатковання за КВЕД 29.22.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: 77301 Iвано-Франкiвська обл., м.Калуш вул.Гната Мартинця, 26


Баланс на 31.03.2008

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1634.2 1591.8
- первісна вартість 031 3982.8 3921.4
- знос 032 ( 2348.6 ) ( 2329.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 8 0
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 1642.2 1591.8
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 220.5 483.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 11.7 4.6
Готова продукція 130 67 226.7
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0 16.8
- первісна вартість 161 0 16.8
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 1.3
- за виданими авансами 180 12 22.3
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 36.6 16.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7.6 5.9
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 83.8 49.9
Усього за розділом II 260 439.2 827.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 15.4 14.5
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 2096.8 2433.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 115 115
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 7953.8 7963.5
Резервний капітал 340 9.7 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -6294.6 -6424.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 1783.9 1653.9
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26.8 504.7
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 150.6 151.1
- з бюджетом 550 15.1 15.8
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 22.6 23.9
- з оплати праці 580 29.3 71.3
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 68.5 13.1
Усього за розділом IV 620 312.9 779.9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2096.8 2433.8


Примітки д/н
Керівник Iльчишин Андрiй Миколайович
Головний бухгалтер Пилипович Ганна ЮрiївнаЗвіт про фінансові результати за 1 квартал 2008 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 571.7 392.9
Податок на додану вартість 015 ( 95.3 ) ( 65.5 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 476.4 327.4
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 384.1 ) ( 319.1 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 92.3 8.3
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 16.8 13.9
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 178.3 ) ( 71.5 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 53.6 ) ( 23.3 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 122.8 ) ( 72.6 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 10.5 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 17.7 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( ) ( )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 130 ) ( 72.6 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 130 ) ( 72.6 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 130 ) ( 72.6 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 388.2 236.9
Витрати на оплату праці 240 161 92.2
Відрахування на соціальні заходи 250 63.4 33.4
Амортизація 260 33.2 27.7
Інші операційни витрати 270 123.2 52.4
Разом 280 769 442.6


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 460000 460000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 460000 460000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0


Примітки д/н
Керівник Iльчишин Андрiй Миколайович
Головний бухгалтер Пилипович Ганна Юрiївна